ตู้ยามเคลื่อนที่ ติดตั้งที่งานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม่

ตู้ยามเคลื่อนที่ ติดตั้งที่งานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม่

ตู้ยามเคลื่อนที่ ติดตั้งที่งานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม่